SER Overijssel
 

Advies ontwikkeling zorgsector

datum: 27-1-2014

Gedeputeerde Staten hebben, naar aanleiding van de motie Westert/Karssen, de SER Overijssel gevraagd om een advies inzake de ontwikkeling en betekenis van de zorgsector in Overijssel.

SER Overijssel is van mening dat uit oogpunt van leefbaarheid, gebiedsontwikkeling en zeker vanuit de nadrukkelijk aanwezige positie in de regionale economie het van provinciaal belang is hoe de zorg in Overijssel zich (wenselijkerwijs) zal ontwikkelen. Wanneer echter in deze context gesproken wordt over de mogelijke rol van de provincie is SER Overijssel terughoudend. Bij het thema zorgeconomie zijn dermate veel partijen actief betrokken, zowel publiek als privaat, dat het van belang is dicht bij de kerntaak en –rol van de provincie te blijven. Het bedrijfsleven, de zorginstellingen en ziekenhuizen, universiteiten en andere kennisinstellingen, onderzoeksinstituten, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en (lokale) overheden: alle hebben een eigen rol en verantwoordelijkheid, strategie en belang.

De belangrijkste aandachtspunten voor (mogelijk) provinciaal handelen liggen volgens de SER Overijssel in:

-        innovatiebeleid (top-sector health maar ook cross-overs naar andere economische sectoren),

-       arbeidsmarktbeleid, en dan met name het vraagstuk van voldoende en goed personeel,

-       eventueel randvoorwaardelijk via ruimtelijk beleid.

Het sociale domein is in de ogen van SER Overijssel geen kerntaak meer van de provincie, maar steeds meer een verantwoordelijkheid van gemeenten (bijv jeugdzorg). Bemoeienis met het sociale domein is alleen dan relevant te maken wanneer dat voortvloeit uit de provinciale kerntaken, economie is hier een van.

» ga naar de publicatie bij dit artikel


Meer actualiteiten

5-3-2013 Bedrijfsleven Overijssel vraagt provincie om visie logistiek
9-8-2012 Achtergrondstudie winkelatlas, inventarisatie detailhandelsstructuur Overijssel
9-8-2012 SER Overijssel luidt noodklok situatie detailhandel
27-3-2012 Cultuur en economie
26-3-2012 Jaarverslag SER Overijssel 2011
28-2-2012 Bedrijfsleven Overijssel op hoofdlijnen positief over voorgenomen provinciaal economisch beleid
26-10-2011 Leegstand op de kantorenmarkt. De rol van de provincie Overijssel
19-7-2011 Inzet voor mobiliteitsmanagement continueren
1-5-2011 Jaarverslag SER Overijssel 2010
14-3-2011 Brief aan informateur Hendrikx
10-2-2011 Afgestudeerden als ambassadeur voor de regio
1-12-2010 Bedrijfsleven Oost-Nederland: Klimaatbeleid en economisch beleid kunnen elkaar versterken
30-8-2010 Provinciaal innovatiebeleid, suggesties m.b.t. stimulering van innovatie (in de bouw)
4-6-2010 SER Gelderland en SER Overijssel roepen op tot krachtig gezamenlijk optreden provincies richting Rijk
31-5-2010 SER-Overijssel brief over sociaal economische gevolgen Natura2000 en Stikstofkader
11-5-2010 Bedrijfsleven Oost-Nederland levert provincies handreikingen om markt meer te betrekken bij herstructureringsopgave bedrijventerreinen
10-5-2010 Advies SER Overijssel over Voortgangsrapportage 2010, Meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009-2015
1-5-2010 Jaarverslag 2009 SER Overijssel
20-4-2010 Presentatie stand van zaken economie Oost-Nederland
16-12-2009 Bedrijfsleven Oost-Nederland roept provincies op tot actief arbeidsmarktbeleid
11-11-2009 Advies Luchthaven Twente
10-11-2009 Blijvende aandacht voor Overijsselse bouw van groot belang
17-9-2009 SER OPVV advies N340, voorkeur OPVV en SER Overijssel voor “Lange Omleiding”
25-8-2009 Presentatie situatie in de Overijsselse bouwsector
19-8-2009 Advies inzake Oost-Nederland maakt het en Gebiedsagenda Oost
14-8-2009 Natura2000 beheerplannen
1-5-2009 Jaarverslag 2008 SER Overijssel
5-4-2009 Meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009 - 2015
30-1-2009 Problemen omtrent elektriciteitsvoorziening Overijssel/Steenwijkerland
12-1-2009 Gevolgen kredietcrisis Overijssel
1-12-2008 Met Gevoel voor Richting 3
11-3-2008 Regionaal arbeidsmarktbeleid
Uitgebreid zoeken
SER Overijssel brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan het provinciebestuur van Overijssel over het door de provincie te voeren sociaal-economisch beleid. In SER Overijssel werken werkgevers- en werknemers-organisaties in Overijssel samen. 
leden van SER Overijssel
adviseurs van SER Overijssel